Work Stories About Contact
EN
Bura
Bura

About

About

BURA geeft vorm aan duurzame stedelijke omgevingen

Onze aanpak

Wij zijn een bureau voor stedenbouw en landschap dat ontwerp en onderzoek inzet om complexe stedelijke vraagstukken op te lossen. We stellen de natuur en het stadsleven centraal en zetten gezamenlijk stappen richting een duurzame toekomst. Daarbij zoeken we een evenwicht tussen uitgesproken oplossingen en ontwerpen die ook haalbaar zijn. We bouwen voort op de bestaande stad, haar inwoners en kwaliteiten. Zo werken we bij BURA aan een duurzame stedelijke toekomst.

Het werken aan onze leefomgeving kan een uitdagend en ingewikkeld proces zijn. Bij BURA zijn we ervan overtuigd dat het zorgvuldig vormgeven van het proces een essentieel onderdeel is van een goed ruimtelijk plan. Goed luisteren naar en samenwerken met bewoners, ondernemers en bestuurders is belangrijk om een gedragen en haalbaar idee te realiseren. We werken vaak in interactieve workshops en maken complexe materie inzichtelijk. Daarnaast zetten we de kracht van verbeelding in om partijen te inspireren en zo samen te werken aan een duurzame leefomgeving.

BURA - Cast tilburg stadsgesprek 16-06-2022

Een duurzame stedelijke toekomst creëren we samen. We sturen dan ook aan op opgaven en opdrachtgevers die daar ook aan bijdragen. Zo kijken we met een kritische blik naar locaties die in onze ogen niet toekomstbestendig ontwikkeld kunnen worden, door de ligging, natuurwaarden of bodemconditie.

BURA werkt aan diverse opdrachten in Nederland en daarbuiten, voor zowel coöperaties, publieke als private organisaties. Daarbij werken we op uiteenlopende schaalniveaus; van plekken, buurten, stadsdelen tot regio. Het bureau heeft expertise op het gebied van complexe stedelijke ontwikkelingen, gezonde verstedelijking, productieve milieus, nieuwe mobiliteit, rijke en gelaagde plekken, veerkrachtige landschappen en rechtvaardige transities.

BURA vindt het belangrijk om ook zelf duurzaam en sociaal te ondernemen. Dat betekent dat we in principe reizen met het openbaar vervoer, onze lunch vegetarisch en veganistisch is, we bewust omgaan met materiaal en goed zorgen voor elkaar. BURA werkt met een multidisciplinair team van stedenbouwkundigen, architecten en landschapsarchitecten en is gevestigd aan de Loods 6 in Amsterdam. BURA is aangesloten bij het BNSP. Het bureau komt voort uit ‘marco.broekman urbanism research architecture’, dat in 2014 door Marco Broekman is opgericht. Sinds 2020 draagt het bureau de naam BURA en wordt het geleid door Marco Broekman en Floris van der Zee.

BURA - Jhgjhjg
 
BURA - Op het kantoor van bura.city, knsm-laan amsterdam
 
1/2
BURA - Marco broekman urbanism research architecture

Expertises

BURA heeft veel kennis en ervaring op het gebied van complexe stedelijke vraagstukken. Van zowel de gebouwde omgeving en openbare ruimte, als de leefomgeving in de breedste zin van het woord. We hebben meerdere expertises in huis:

Een compacte stad is duurzaam en gezond. Bij BURA kijken we verder dan enkel de woningbouwopgave en draait ruimtelijk verdichten om het “verrijken” van de bestaande stad. We gaan spaarzaam om met de ruimte en zoeken een balans met andere waarden en ambities. Verdichten van steden en dorpen biedt niet alleen kansen voor meer of betere woningen en werkplekken, maar ook kansen voor vergroening, duurzame mobiliteit en ruimte voor ontmoeting. BURA werkt aan diverse verdichtingsprojecten op verschillende schalen, waarin slim omgaan met de ruimte leidt tot aantrekkelijke, gezonde en unieke leefomgevingen, zoals Merwede Utrecht, Ontwikkelperspectief Spoorzone Arnhem Oost en het Waterlandkwartier in Purmerend.

BURA - 1605_merwede_2021_bura_okra_merwedekanaal

Werkgebieden hebben niet enkel een economische functie, maar hebben ook een duurzame en sociale waarde. Bovendien zijn ze cruciaal voor het functioneren van stedelijke regio’s. BURA werkt op verschillende wijzen aan productieve milieus, met zowel onderzoek, visies, innovatieve strategieën als concrete (her)ontwikkeling. We maken visies voor toekomstbestendige werkomgevingen op het niveau van de stad en werken op gebiedsniveau aan intensivering van werklocaties en de transformatie van bedrijventerreinen tot hoogwaardige gemengde woon-werkmilieus. BURA heeft een groot netwerk van economische experts. Op deze manier werken we aan ruimte voor kennis, innovatie en een duurzame economie. Voorbeelden zijn Maakstad Schieoevers in Delft, onderzoek MetroMix en onderzoek naar Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen.

BURA - 1801_schieoevers_2020_bura_3d_impressie_header2

Om onze steden gezonder, leefbaarder en duurzamer te maken, moeten we radicaal anders omgaan met mobiliteit. BURA ontwerpt stedelijke omgevingen met onder andere meer ruimte voor voetgangers en fietsers, mobiliteitshubs, nieuwe stadslogistiek en goed functionerende openbaar vervoer. We plannen voorzieningen op loopafstand en werken onder andere aan autovrije buurten, attractieve stadsstraten, mobiliteitsstrategieën en hoogwaardige stationsgebieden. Dit komt tot uiting in projecten als Merwede Utrecht en het vooronderzoek Knooppunt Leiden Centraal.

BURA - 2012_purmerend_2021_bura_lola_station purmerend_lowres

De urgentie om de biodiversiteit te herstellen en ruimte te creëren voor klimaatadaptatie is groot. Bij BURA werken we aan stedelijke oplossingen, waarin mens en natuur met elkaar in balans zijn. We zien dat ruimte voor natuur vaak goed te combineren is met andere opgaven. Bovendien draagt een goed verbonden stedelijk landschap en groen in de directe leefomgeving bij aan de fysieke en mentale gezondheid, en is het een noodzakelijkheid in een verdichte stad. BURA werkt op verschillende schaalniveaus – van buurt tot regio – aan veerkrachtige landschappen en kwalitatieve openbare ruimtes. Zie bijvoorbeeld Landschapspark Zuidvleugel, klimaatadaptief erfgoed in Eindhoven en Actieplan Openbare Ruimte IJplein in Amsterdam.

 

BURA - 1702_visiekaart_final

BURA werkt in de bestaande stad en bouwt daarbij voort op de geschiedenis, de verhalen en het karakter van een plek. We geloven dat het doorontwikkelen van plekken en bestaand erfgoed de beste manier is om deze te behouden en te versterken. Door juist de rijke historie te koesteren en hier een hedendaags nieuw verhaal aan toe te voegen, maken we erfgoed klaar voor de toekomst. We maken doordachte ontwikkelstrategieën om dit mogelijk te maken. Op deze manier ontstaan rijke en gelaagde projecten, zoals in Hembrug in Zaandam en in Arnhems Buiten, Gebiedsvisie Werninkterrein in Leiden

BURA - 1904_veldhuis_2021_bura__diagonaal impressie

Een rechtvaardige stad is van iedereen. Maar we zien dat de impact van transities niet altijd evenwichtig uitpakt door onder andere marktwerking en scheve machtsverhoudingen. BURA stuurt aan op structureel duurzamere en socialere oplossingen. Daarbij vinden we het belangrijk dat mensen, bedrijven en organisaties zeggenschap hebben over hun omgeving en dat waardeontwikkeling toekomt aan de stad en haar mensen. We werken onder andere aan inclusieve buurten en onderzoeken nieuwe vormen van ontwikkelen, bijvoorbeeld met het ontwerpend onderzoek naar de Post-Growth City en Thuis op hoogte.

BURA - Analyse kaarten

Services

BURA werkt aan stedenbouwkundige plannen, ruimtelijke visies en strategieën, ontwerpend onderzoek en kennisdeling. Dat doen we – van idee tot uitvoering – met een coöperatieve en slagvaardige aanpak. De kruisbestuiving van de verschillende typen projecten zorgt voor essentiële vernieuwing in ons bureau en het vakgebied.

Het maken van een goed stuk stad staat bij BURA centraal als we werken aan een stedenbouwkundig plan. Onze focus ligt op het maken van aantrekkelijke en karaktervolle plekken om te wonen, te werken en te verblijven. We ontwikkelen één integraal verhaal, waarin complexe vraagstukken worden samengebracht in een vanzelfsprekend ontwerp, met oog voor de ruimtelijke, financiële en organisatorische context van een project. We zijn servicegericht en flexibel naar de klant en kritisch waar nodig. Concreet leveren we stedenbouwkundige plannen, gebiedsvisies, beeldkwaliteitsplannen, massastudies en buitenruimte ontwerpen. Daarnaast begeleiden we bouwplannen door middel van Supervisie. Zo bouwen we stapsgewijs aan de stad van morgen.

BURA - Marco broekman urbanism research architecture

De visies en strategieën van BURA brengen ruimtelijke opgaven en uitdagingen op een handzame, integrale en kwalitatieve manier samen. We werken op een onderzoekende en systematische wijze en gebruiken interactieve workshops om vraagstukken te identificeren en gezamenlijk (ruimtelijke) scenario’s te ontwikkelen. BURA werkt onder andere aan regionale, stedelijke en landschapsvisies, verdichtingsstudies, ontwikkelprogramma’s, toekomstagenda’s en gebieds- en ontwikkelperspectieven. Zo creëren we aantrekkelijke verhalen en breed gedragen handelingsperspectieven die een kompas bieden voor de toekomst.

BURA - Vision and strategy_1503_flextest roc

BURA zet ontwerpend onderzoek in om complexe vraagstukken te doorgronden, kennis te ontwikkelen en adviezen op te stellen voor urgente thema’s of specifieke opgaven en locaties. De uitkomsten dragen bij aan het ontwikkelen of scherpstellen van beleid en/of creëren van passende projectcondities. We werken aan specifieke en thematische onderwerpen, waarbij we met een integrale blik en met meerdere partijen verschillende scenario’s verkennen. Daarnaast zetten we onderzoek in als ‘second opinion’ om bestaande, lopende gebiedsontwikkelingen te voorzien van een inspirerend alternatief. Onze onderzoeksgedreven houding en ontwerpkracht zetten we ook in om maatschappelijke kwesties vanuit het ruimtelijke perspectief te agenderen.

BURA - 1504_iabr_2017_bura_openings iabr ls

BURA vindt het belangrijk om het gesprek over de toekomst van de leefomgeving met een open houding te voeren. We willen duurzame stedelijke ontwikkeling versnellen en daarom delen we de kennis, visies en inzichten op basis van onze onderzoeken en projecten. We geven we onder andere lezingen, masterclasses, workshops, interviews en zijn actief in het onderwijs. We ondersteunen, ontwikkelen en hebben een uitgebreid netwerk. BURA inspireert, agendeert en zet concrete stappen om te komen tot duurzaam stedelijke omgevingen.

BURA - Cast tilburg stadsgesprek 16-06-2022

Inzichten delen

Een gezond en duurzaam stadsleven maken we samen. Daarom delen we graag onze bevindingen. We geven lezingen, masterclasses, workshops en interviews. Laat ons weten als we iets voor elkaar kunnen betekenen en mail Bien Schols via pr@bura.city

Team

BURA werkt met een multidisciplinair team van stedenbouwkundigen, architecten en landschapsarchitecten. Zowel ontwerpers als onderzoekers die zich met veel kennis, enthousiasme en ervaring inzetten voor een duurzame toekomst van de stad.

 

Stedenbouwkundige

Bart Claassen

Bart Claassen (1982) is stedenbouwkundig ontwerper, afgestudeerd aan de TU Eindhoven op een onderzoek naar warmtebeperking in steden. Hij werkte bij architecten- en stedenbouwkundige bedrijven in Nederland, Zweden en België. Bart werkte aan projecten op verschillende schaalniveaus, variërend van kleinschalige architecturale ingrepen tot eco-districten, en in verschillende landen. Bart heeft een bijzondere interesse in duurzaamheid binnen stedenbouw.

Bureau manager

Belinda van der Lingen

Belinda van der Lingen is afgestudeerd in Japanse taal en cultuur aan de Universiteit van Leiden. Ze heeft in verschillende steden over de hele wereld gewoond en gewerkt, waaronder Londen en Tokio. Terug in Amsterdam begon ze haar carrière bij Regus kantoorverhuur en andere vastgoedondernemingen in verschillende managementfuncties. Voordat ze bij BURA Urbanism begon, werkte ze eerder bij S333 Studio for Architecture & Urbanism. Ze heeft een grote interesse in architectuur, design en mode.

Bureau coördinator

Bien Schols

Stagiair

Bruna Pessoa

Architect

Christa Rinzema

Christa Rinzema studeerde Architectuur aan de ETH Zürich en woont sinds 1995 in Amsterdam. Na veertien jaar als senior architect bij de Architekten Cie. te hebben gewerkt aan architectonische en stedenbouwkundige projecten als Funenpark Amsterdam, richtte ze haar eigen bureau op en werd periodiek gastdocent aan de Faculteit Bouwkunde & Bouwkunde aan de TUDelft en aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Sinds 2021 werkt ze als senior projectleider bij BURA stedenbouw.

Stedenbouwkundig ontwerper

Frank de Boer

Frank de Boer (1992) is assistent stedenbouwkundige. Hij studeerde af aan de Kunstacademie Minerva in Groningen met een graad in autonome beeldende kunst. In september 2021 begon hij aan de master Urbanism aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Frank is geïnteresseerd in duurzame stedenbouw, vooral in hoe stedenbouw de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid zal verminderen.

Stedenbouwkundige, partner

Floris van der Zee

Floris van der Zee (1987) is architect en stedenbouwkundige. In 2020 werd hij partner van BURA stedenbouw, na meerdere jaren samen te hebben gewerkt met Marco Broekman. Daarvoor werkte Floris voor diverse ontwerpbureaus in België en Nederland. Hij studeerde in 2013 af in zowel architectuur als stedenbouw aan de TU Delft (NL), waar zijn afstudeerproject een eervolle vermelding kreeg. Tegenwoordig is Floris ook betrokken bij het onderwijs als (gast)docent bij verschillende instellingen in Nederland, waaronder de Academies van Bouwkunst in Amsterdam en Tilburg, alsmede bij de faculteit Bouwkunde in Delft.

Floris van der Zee heeft een scherp oog voor heldere en sterke ruimtelijke concepten als middel om complexe stedelijke opgaven te vertalen naar samenhangende en concrete ruimtelijke voorstellen. Hij heeft ervaring met complexe stakeholderprocessen, multidisciplinaire ruimtelijke opgaven en de ontwikkeling van stedenbouwkundig plan, gebiedsvisies en ontwerpend onderzoek. Hij heeft expertise op het gebied van gemengde stedelijke woon- en werkmilieus, stationsomgevingen, stads- en dorpskernen, complexe binnenstedelijke transformatielocaties en stadslandschappen.

Stagiair

Francisco Adriane

Architect

Geert Das

Geert Das (1979) is sinds zijn afstuderen in 2009 aan de TU/e ​​als architect werkzaam in het stedenbouwkundig onderzoek. Hij werkte aan verschillende onderzoeksprojecten voor de universiteit en als freelance onderzoeker. Tot zijn werk behoren historische studies over naoorlogse binnenstedelijke herontwikkeling in Nederland en over de relatie tussen religieus erfgoed, landschappen en stedelijke morfogenese. Bij BURA zal hij onze onderzoeksprojecten leiden en het onderzoek voor de ontwerpprojecten ondersteunen.

Stedenbouwkundig ontwerper

Hesse de Jonge

Stadsgeograaf

Jordy Stamps

Jordy Stamps (1988) is stadsgeograaf en stedenbouwkundige. Hij studeerde aan de Universiteit Utrecht en NHTV en werkt sinds januari 2017 bij BURA. Daar werkt hij aan projecten op het gebied van onderzoek, strategie en stedenbouwkundige plannen. Jordy is vanaf zijn start betrokken geweest bij het stedenbouwkundig plan voor het nieuwe stadsdeel Merwede in Utrecht; een groene, autoluwe stadswijk met voorzieningen binnen handbereik.

Stedenbouwkundige, partner

Marco Broekman

Marco Broekman (1973) is architect en stedenbouwkundige. Hij is partner van BURA, een internationaal opererend ontwerpbureau. Marco Broekman heeft ruim 20 jaar ervaring met complexe projecten op het gebied van stedenbouw, ontwerpend onderzoek, architectuur en landschapsarchitectuur in binnen- en buitenland. In 2014 startte Marco zijn eigen bureau ‘marco.broekman’ dat in 2020 uitgroeide tot BURA stedenbouw.

Daarnaast is Marco gastdocent aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en gaf hij les aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam, Maastricht, de RMIT University in Melbourne en de University of Lund. Hij was onderzoeker bij het lectoraat Future Urban Regions. Hij treedt regelmatig op als gastcriticus, schrijft artikelen voor diverse tijdschriften en geeft regelmatig lezingen in binnen- en buitenland.

Marco Broekman studeerde architectuur aan de Technische Universiteit Eindhoven en schreef zich in 2012 in als stedenbouwkundige bij het Nederlands Architectenregistratiebureau. Marco werkte als stedenbouwkundige en projectmanager bij Kaap3 en werkte samen met Riek Bakker aan grote stedenbouwkundige strategieën. In 2006 trad hij in dienst bij Karres en Brands, waar hij senior projectmanager en associate partner was met een bijzondere focus op complexe projecten op het snijvlak van stedenbouw, infrastructuur en landschap.

Landschapsarchitect

Marian Enders

Bureauhond

Ollie

Stedenbouwkundig ontwerper

Rebecca Smink

Rebecca Smink (1995) is een junior stedenbouwkundige die onlangs haar master stedenbouwkunde behaalde aan de Technische Universiteit Delft. Voor haar afstuderen volgde ze ontwerp studios aan universiteiten in Delft, Amsterdam en Melbourne. Tijdens haar studie werkte ze aan projecten op diverse schaalniveaus voor verschillende ontwerpbureaus. Ontwerpen voor mensen is haar belangrijkste drijfveer, daarom wil ze waardevolle kennis en manieren ontwikkelen om sociaal-ruimtelijke processen in steden positief te kunnen beïnvloeden.

Stedenbouwkundig ontwerper

Saskia Kleij

Saskia Kleij is assistent stedenbouwkundige. Ze studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie architectuurgeschiedenis en stedenbouw. In september 2019 is ze begonnen met de master Urbanism aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Ze is vooral geïnteresseerd in het interdisciplinaire karakter van stedenbouw en het brede scala aan aspecten die belangrijk zijn in een stedenbouwkundig ontwerp, zoals duurzaamheid, de beleving van de gebruiker en de geschiedenis van een plek.

Stedenbouwkundige

Yunshih Chen

Yunshih Chen is een architect uit Taiwan. Ze heeft gewerkt als architectuur- en stedenbouwkundige in privékantoren en in de gemeente Taipei. In 2015-2017 volgde ze de European Post-Masters in Urbanism aan de TU Delft waar ze cum laude afstudeerde. Ze is enthousiast over verschillende stedenbouwkundige vraagstukken, met name landschapsinfrastructuur, ontwerpen met water en de integratie van stedelijk denken en architectuur.

Join the team

Bouw je mee aan een gezond en duurzaam stadsleven? BURA is altijd op zoek naar getalenteerde en ambitieuze stedenbouwkundigen, architecten, landschapsarchitecten en studenten. Laat ons weten wie je bent en mail Belinda van der Lingen via jobs@bura.city.

Landschapsarchitect

BURA is op zoek naar een allround Nederlandstalige landschapsarchitect die affiniteit heeft met stedenbouw.

 

Wat wij zoeken:

 • een allround landschapsarchitect/landschapsontwerper
 • minimaal 3 jaar relevante werkervaring bij gerenommeerde bureaus met vergelijkbare landschappelijke opgaves
 • aantoonbare ervaring met werken in projectteams
 • ervaring met projectleiding en acquisities is een pre
 • ontwerptalent, innovatief en grafisch sterk
 • uitstekend analytisch en onderzoekend vermogen
 • zelfstandig, pro-actief en teamplayer
 • affiniteit met stedenbouw en mobiliteitsopgaven
 • iemand die van binnen naar buiten, en van buiten naar binnen denkt en ontwerpt
 • kennis van klimaatadaptatie en biodiversiteit
 • beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift
 • goede communicatieve vaardigheden en klantgericht
 • afgestudeerd aan TU, WUR, Academie van Bouwkunst of gelijkwaardig
 • ervaring met diverse software: Autocad, 3D en Adobe pakket

Wat wij bieden:

 • Onze projectenportfolio biedt ruimte om op verschillende schaalniveaus en in verschillende fases van planontwikkeling een belangrijke bijdrage te leveren
 • verantwoordelijkheid in diverse projecten waar je aan werktsparringpartner op vlak van landschap en openbare ruimte voor collega’s in andere projecten
 • een marktconform salaris
 • deelname pensioen
 • een plek waar je je kan ontplooien op professioneel en persoonlijk vlak
 • een gedreven team van leuke collega’s met hart voor het vak en elkaar
 • een breed netwerk van kennis- en samenwerkingspartners, incl. publieke en private opdrachtgevers
 • de mogelijkheid om vanuit huis te werken
 • de ondersteuning van ons fijne supportteam
 • een inspirerende werkomgeving met aandacht voor kennisuitwisseling en informele evenementen (borrels, excursies, etc.)
 • een geweldig uitzicht over ’t IJ vanaf ons balkon op Loods 6
 • een gezonde lunch op ons kantoor
 • de kans om te werken aan de belangrijkste ruimtelijke opgaves van vandaag en morgen
 • een functie voor ten minste 32u per week

Wij willen de groene en landschappelijke ambities in diverse van onze plannen concreet maken en verder invulling geven in het ontwerp van de openbare ruimtes. Deel jij onze visie voor een interactieve en multidisciplinaire benadering op vlak van stedenbouw en landschap, solliciteer dan direct

Interesse?

Stuur dan voor 31 oktober 2023 een bondig CV en digitaal portfolio (max 8 MB) naar jobs@bura.city met als onderwerp ‘landschapsarchitect’.

Stedenbouwkundige

BURA is op momenteel zoek naar een ervaren Nederlandstalige stedenbouwkundige met ervaring in projectleiding van complexe en strategische opdrachten.
Reageren kan tot en met 31 oktober 2023.

Wat zoeken wij:

 • een ervaren stedenbouwkundige
 • minimaal 7 jaar relevante werkervaring bij gerenommeerde
  bureaus met vergelijkbare opgaves
 • aantoonbare ervaring met projectleiding en acquisities,
  incl. aansturen van projectteams
 • ontwerptalent, met strategisch inzicht icm analytisch
  en onderzoekend vermogen
 • slagvaardig, pro-actief en verbindend
 • communicatief sterk en klantgericht
 • perfecte beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift
 • afgestudeerd aan TU, Academie van Bouwkunst of gelijkwaardig
 • ervaring met diverse software: Autocad, 3D en Adobe pakket

Wat bieden wij:

 • een functie voor ten minste 32u per week
 • verantwoordelijkheid in diverse projecten als projectleider
 • een marktconform salaris
 • een plek waar je je kan ontplooien op professioneel en persoonlijk vlak
 • een gedreven team van leuke collega’s met hart voor het vak en elkaar
 • een breed netwerk van kennis- en samenwerkingspartners, incl. publieke en private opdrachtgevers
 • de ondersteuning van ons fijne supportteam
 • een inspirerende werkomgeving met aandacht voor kennisuitwisseling en informele evenementen (borrels, excursies, etc.)
 • een geweldig uitzicht over ’t IJ vanaf ons balkon op Loods 6
 • een gezonde lunch op ons kantoor
 • de mogelijkheid om vanuit huis te werken
 • de kans om te werken aan de belangrijkste ruimtelijke opgaves van vandaag en morgen
 • deelname pensioen

Interesse?

Stuur dan voor 31 oktober 2023 een bondig CV en digitaal portfolio (max 8 MB) naar jobs@bura.city met als onderwerp ‘stedenbouwkundige’.

Stagiaire

​BURA is een adviesbureau op het gebied van stedenbouw, landschapsarchitectuur en onderzoek. Samen met een multidisciplinair team van 20 collega’s zetten we ons actief in voor gezonde en duurzame regio’s, steden en wijken. Stagiairs maken deel uit van het ontwerpteam en werken aan meerdere projecten in verschillende fasen en schalen. Je bent nauw betrokken en draagt ​​bij aan projecten door het maken van: ontwerpstudies, sterke visualisaties, maquettes en presentaties.

Functie-eisen

Wij zoeken stagiaires die:

 • Zijn getalenteerd, bekwaam en leuk om mee te werken
 • Een opleiding stedenbouw of (landschaps)architectuur doen op bachelor of master niveau
 • Beschikbaar zijn voor een duur van vijf/zes maanden of een jaar
 • Vloeiend Engels en bij voorkeur Nederlands spreken
 • Comfortabel zijn in het werken met Adobe Suite en SketchUp
 • Een schriftelijk bewijs hebben van inschrijving bij een universiteit of academie
 • In het bezit zijn van een geldige werkvergunning voor Nederland
 • Kennis van 2D tekenen in AutoCad en 3D tekenen in Rhino is een pre.

Wij bieden

 • Een dynamische jonge werkomgeving met veel ruimte voor persoonlijke inbreng en ontwikkeling;
 • Een werkplek op een toffe plek in Amsterdam;
 • Enthousiaste en toegewijde collega’s die graag hun kennis delen
 • Een maandloon en gezonde gezamenlijke lunches
 • Gezellig borrels met collega’s en inspirerende dinsdagsessies

Solliciteren

Stuur een korte CV en digitale portfolio (max 8 MB), naar jobs@bura.city onderwerp ‘stagiair’.

Alleen sollicitaties die voldoen aan de criteria worden behandeld.